Inteligentne przetwarzanie danych

Specjalność Inteligentne przetwarzanie danych (IPD) na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego została utworzona w ramach projektu „Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach działania 4.1. poddziałania 4.1.1. zgodnie z umową UDA-POKL.04.01.01-00-005/13-00.

Opis specjalności Inteligentne przetwarzanie danych
Absolwent specjalności Inteligentne przetwarzanie danych (IPD) powinien być stanie w twórczy sposób analizować, projektować i implementować wszelkiego rodzaju współczesne zadania przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których wielkość danych wymaga stosowania specjalnych metod.

Powinien być on przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz do pracy w przemysłowych ośrodkach Research and Developement, gdzie mógłby być odpowiedzialny za przetwarzanie dużych zbiorów danych, w tym danych numerycznych, tekstowych, dźwięków i obrazów, za pozyskiwanie wiedzy z tych danych, sporządzanie analiz i raportów, wykraczających poza klasyczne metody i narzędzia analityczne oraz opracowywanie inteligentnych systemów wspomagania decyzji, systemów ekspertowych czy systemów klasyfikujących

Kryteria zaliczenia specjalności Inteligentne przetwarzanie danych
Studia przebiegają zgodnie z obowiązującym na studiach drugiego stopnia programem studiów. Aby ukończyć specjalność, należy spełnić wszystkie wymagania, które są stawiane studentom studiów drugiego stopnia w Instytucie Informatyki, a dodatkowo należy posiąść wiedzę i umiejętności z następujących zakresów:
1. Inteligencji obliczeniowej,
2. Przetwarzania danych tekstowych i multimedialnych,
3. Algorytmów przetwarzania dużych danych,
4. Technologii przetwarzania dużych danych.

Osoba kończąca specjalność IPD z każdej z tych dziedzin powinna zdobyć co najmniej 5 punktów ECTS, a sumarycznie z wszystkich czterech dziedzin – co najmniej 30 punktów ECTS.

Kontakt
dr Piotr Lipiński (lipinski@cs.uni.wroc.pl)

Dokładne informacje:
Ogłoszenie o naborze
Zasady naboru
Deklaracja wyboru specjalnosci
Plan studiów

CIRG, Computational Intelligence Research Group, Institute of Computer Science, University of Wroclaw, Poland